Objetivos de la AU Castellón

El objetivo principal de la Agenda Urbana Local de Castellón de la Plana es disponer de un instrumento estratégico de ciudad vivo y en constante evolución que permita a la ciudad:

Alinear l'estratègia de Desenvolupament Urbà Municipal amb les prioritats d'inversió del pròxim període de finançament 2021 – 2027, identificant possibles programes i fonts de finançament sobre els quals poder donar suport al desplegament dels projectes estratègics del futur de la nostra ciutat, amb el focus posat principalment a garantir l'accés a l'habitatge, fomentar la cohesió social, ordenar el territori, fer un ús racional del sòl, evitar la dispersió urbana i revitalitzar la ciutat existent.

Propiciar millores a nivell intern quant a la planificació, el finançament, el coneixement, la governança, la transparència i la participació.

Diseñar un nuevo modelo de ciudad basado en la integración de todas las políticas urbanas.

Ser referent en el desenvolupament de l'Agenda Urbana a nivell estatal, servint com a exemple de bones pràctiques entre els diferents projectes pilot de Pla d'acció que es desenvoluparan, de manera que la nostra experiència servisca de model per a la resta de ciutats del país.

catVA