Metodologia i planificació

Coordinació i articulació d'agents

El projecte està liderat per Alcaldia i compta amb una Secretaria Tècnica dirigida per l'Oficina de Planificació i Projecció Econòmica de l'Ajuntament i l'assistència tècnica de TECH Friendly, Tecnalia i Enreda OPEN ODS.

A més, s'han conformat 5 EQUIPS OPERATIUS / GRUPS DE TREBALL, sobre la base dels diferents Eixos Estratègics proposats per la AUE i atesa la composició operativa de les Àrees de Govern de l'Ajuntament. Les principals funcions d'aquests grups de treball són:

Facilitar informació de valor a l'equip consultor, en relació als plans estratègics i/o sectorials previs o en vigor.

Participar activament en les reunions temàtiques de co-creació de l'Agenda Urbana, centrades en l'àrea concreta d'especialització dels membres de cada equip.

Validar les conclusions clau del procés de definició de l'Agenda Urbana, abans d'iniciar el procés de validació i contrast amb el Consell Social i resta d'agents clau de la ciutat.

Per part seua, el Consell Social de la ciutat jugarà un paper fonamental al llarg de tot el procés de definició de la nostra Agenda Urbana, participant activament en el procés de co-creació al llarg de les seues diferents fases. D'aquesta manera, el Consell Social de la Ciutat oferirà al projecte un espai de pensament estratègic, orientació i suport a la gestió dels principals temes i assumptes relacionats amb l'Agenda Urbana Local, amb la fi última d'aconseguir la millora de la qualitat de vida de la seua ciutadania en el marc d'un desenvolupament urbà sostenible.

És important destacar que, per al seguiment de les actuacions previstes i com a canal habitual de comunicació s'ha creat una Comissió de Seguiment que compte amb dos membres designats per part de la Secretària General d'Agenda Urbana i Habitatge i altres dos en representació de l'Ajuntament de Castelló. Entre les funcions que assigna a la mateixa es troben la de donar seguiment a les actuacions i treballs que es vagen realitzant, la proposta i el disseny de mesures i actuacions complementàries que es jutgen d'interés i que, en el seu cas, podrà concretar-se mitjançant la signatura d'un conveni específic adaptat al seu contingut.

A més, l'Ajuntament de Castelló forma part també juntament amb el Ministeri del Grup de Treball Tècnic sobre Agenda Urbana constituït per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, amb l'objectiu de compartir la nostra experiència i metodologia en l'Agenda Urbana amb altres municipis espanyols.

Esquema organitzatiu dels agents involucrats:

Fases del projecte

Diagnòstic de situació
Formulació estratègica
Pla d'implementació
Disseny de sistema de monitoratge i seguiment
Monitoratge i seguiment

Metodologia

L'objectiu final és aconseguir de manera coordinada, conscient, compromesa i voluntària un MODEL URBANÍSTIC MÉS SOSTENIBLE, RESILIENT, INCLUSIU I SEGUR. A aquest efecte, el Ministeri de Foment a través de l'Agenda Urbana Espanyola posa a la disposició de les administracions locals 4 eines metodològiques, de les quals l'Ajuntament de Castelló farà ús durant la definició de la nostra Agenda Urbana:

Qüestionari per a l'elaboració del pla d'acció. Aquesta fitxa planteja un esquema simple de preguntes que ajudarà a l'elaboració del diagnòstic, a la posada en valor de les actuacions que s'estan duent a terme, a l'elecció de les línies d'actuació per a la consecució dels objectius de cada agent, a la identificació dels agents necessaris per a dur a terme cada actuació i a realitzar el seguiment i avaluació del propi Pla d'Acció.

Anàlisi DAFO. Aquesta fitxa facilitarà als actors la identificació de les Febleses, Amenaces, Fortaleses i Oportunitats en cadascun dels Objectius Estratègics de l'Agenda, podent afegir el lliurement d’altres ítems diferents dels identificats en aquesta anàlisi.

Eina per a la implementació de línies d'actuació. Aquesta fitxa reuneix un llistat ampli de possibles actuacions que contribueixen a la consecució de cadascun dels objectius.

Base de dades descriptius amb més de 200.000 dades, que permet no sols obtindre les dades relatives al municipi sinó, també, realitzar tant una comparativa amb els municipis confrontats com amb els similars en població.

A més, l'Ajuntament de Castelló planteja un marc metodològic més ampli i complet que enriqueix i complementa les eines proposades per la pròpia Agenda Urbana Espanyola, donant una traçabilitat a tot el procés de reflexió estratègica per a aconseguir un Full de ruta que permeta passar de l'estratègia a l'acció de la manera més coherent, participativa i eficient possible.

catVA